Natuurnetwerk Nederland

Hoe past Lentevreugd in het Natuurnetwerk Nederland?

In het Natuurakkoord tussen de centrale overheid en de provincies (2011), het Natuurpact met maatschappelijke organisaties (2013) en de Natuurvisie van het Rijk (2014) is afgesproken om een ‘Natuurnetwerk Nederland’ aan te leggen. Alle nationale parken en natuurgebieden zijn opgenomen in dit netwerk. Provincies, formeel aangesteld als ‘gebiedsregisseurs’, hebben de taak om de gebieden te onderhouden en daarnaast 80.000 hectare nieuw natuurgebied in te richten, waarmee het totaal komt op 670.000 hectare, 16% van het Nederlandse landoppervlak.

basiskaart-np-hollandse-duinen

Samen met Berkheide, de Coepelduynen, de Ganzenhoek en Boswachterij Noordwijk is Lentevreugd een deelgebied van Hollands Duin, in de volksmond ook wel “de achtertuin van de Randstad” genoemd. Dit op zichzelf al omvangrijke gebied van Staatsbosbeheer maakt weer deel uit van Nationaal Park Hollandse Duinen, een gevarieerde verzameling landgoederen, veenweidegebieden, recreatieplassen, bossen, bollenvelden en historisch erfgoed. Het park strekt zich uit van Hoek van Holland tot het meest noordelijk gelegen dorp in Zuid-Holland, Hillegom, en is een landschap dat over duizenden jaren zijn huidige vorm heeft gevonden door het opkomen en weer terugtrekken van de zee. Het bestaat uit zee, strand, duinen en de meer landinwaarts gelegen strandwallen en strandvlakten. Het park heeft een oppervlak van ongeveer 200 km², is 43 km lang en tot 8,5 km breed.

In 2016 werd het Nationaal Park Hollandse Duinen samen met Het Nederlandse Waddengebied en De Veluwe door het publiek verkozen tot mooiste natuurparken in Nederland.

natura2000logo

Het Nationaal Park Hollandse Duinen verbindt ook 4.610 hectare aan Natura 2000-gebieden. Op een hoger schaalniveau stuurt het Rijk, samen met andere maatschappelijke partners, op het bereiken van de doelen van EU-programma “Natura 2000” ter bescherming van de biodiversiteit in Europa. Sinds 2000 wordt er onder dit programma gewerkt aan een netwerk van Europese natuurgebieden waar de kernwaarden beleven, gebruiken en beschermen centraal staan. Nederland heeft meer dan 160 gebieden aangemeld, waaronder gebieden binnen het Nationaal Park Hollandse Duinen: de Solleveld & Kapittelduinen, Westduinpark & Wapendal, De Blink, Coepelduynen, boswachterij Noordwijk, en Meijendel & Berkheide.

Het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide, waar ook Lentevreugd binnen valt, bestaat uit een brede duinstrook met een gevarieerd en kalkrijk duinlandschap met veel hoogteverschillen en een zeer afwisselend landschap. Het zuidelijke deelgebied Meijendel is een relatief laag gelegen gebied met grote ‘uitgestoven duinvlakten’. In het noordelijke deelgebied Berkheide liep het zand vast in de oorspronkelijk natte stroombedding van de oude Rijn. Het gebied heeft zich daar verder ontwikkeld door verstuiving van oude duinen ten noorden van Berkheide, waardoor het een relatief hooggelegen duinmassief is. De druk waarmee het grondwater uit de bodem naar de oppervlakte wordt geduwd (dat water wordt ‘kwel’ genoemd) is hier dan ook hoger dan in Meijendel. Op Lentevreugd is ook een mooie kwelwaterbron te vinden en onder begeleiding te bezichtigen.

Meijendel en Berkheide

Het landschap van Meijendel & Berkheide heeft een kenmerkende opbouw van evenwijdige duinenrijen met opeenvolgende hoge “paraboolduinen” en moerassige laagten met struweel, waarin grote valleien liggen zoals Kijfhoek, Bierlap en Meijendel. Dit zijn “duinakkers” die nu vooral uit bos bestaan. Plaatselijk, zoals in de Libellenvallei van Meijendel, komen soortenrijke duinvalleibegroeiingen voor. Na grootschalig herstel van een aantal valleien bij de Wassenaarse Slag breiden deze begroeiingen zich nu langzaam uit. In Berkheide is er, met name in de buurt van Katwijk, een groot gebied goed ontwikkeld “kalkrijk duingrasland” aanwezig, ontstaan door het eeuwenlange menselijke gebruik van het zogenaamde zeedorpenlandschap.

Als we nog verder inzoomen vinden we Lentevreugd aan de binnenkant van de duinrand van Meijendel, als onderdeel van Berkheide, formeel nog net in de gemeente Wassenaar, ten westen van de provinciale weg N441, tussen de Pan van Persijn en Rijksdorp. Het pad door het terrein heet het Meta Jochemspad, naar één van de voormalige grondeigenaren.

satellietfoto lentevreugd

Advertenties

Mogelijk gemaakt door WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: